Zmena užívateľa (odberateľa, účastníka)

Zmena užívateľa z dôvodu sťahovania:

Ak sa účastník sťahuje z adresy prípojky, ale prípojka ostáva aktívna a nový majiteľ (resp.nájomník) ju chce využívať dôjde k tzv.prevodu zmluvy.

Pôvodný účastník nám zašle formálnu výpoveď, ktorou sa ukončí jeho existujúca zmluva. Vo výpovedi je potrebné uviesť, že na danej adrese bude pokračovať nový zákazník a uviesť jeho kontaktný údaj. K výpovedi prosím doložte aj kópiu časti kúpno-predajnej zmluvy, alebo potvrdenie z obecného (mestského) úradu o zmene adresy. Tieto dokumenty slúžia na okamžité ukončenie zmluvy=bez výpovednej lehoty. Ak nedisponujete údajmi nového majiteľa, musí nás kontaktovať on sám osobne. Ak to nestihne pred reálnym odpojením prípojky, bude pri obnovení služby účtovaný poplatok za znovupripojenie podľa aktuálneho cenníka. Nezabudnite uviesť spôsob vrátenia časti poplatku (na bankový účet-potrebné uviesť číslo účtu alebo poštou na adresu), v prípade, že ste mali služby predplatené na dlhšie časové obdobie.

Poplatok za prevod zmluvy na nového účastníka nájdete v aktuálnom cenníku a znáša ho nový účastník.

 

Zmena užívateľa z dôvodu zmeny FO a PO:

Zmena účastníka z právnickej osoby na fyzickú osobu alebo naopak, podlieha rovnakým podmienkam ako prevod zmluvy na nového účastníka. Existujúci zákazník je povinný zaslať formálnu výpoveď s údajmi nového subjektu. Nový subjekt uzatvorí novú zmluvu, kde budú jeho aktuálne údaje. Nakoľko ide spravidla o tú istú osobu (len inú právnu formu), nie sú potrebné žiadne ďalšie potvrdenia.

Poplatok za prevod zmluvy na nového účastníka nájdete v aktuálnom cenníku a znáša ho nový účastník.

 

Zmena užívateľa z dôvodu úmrtia:

Pokiaľ bola Zmluva o pripojení uzatvorená s účastníkom, ktorý zomrel, a jeho príbuzný má záujem v ďalšom využívaní našich služieb na danom odbernom mieste, je potrebné nám zaslať kópiu úmrtného listu zosnulého a zároveň informovať nás /písomne / na akého nového účastníka má byť zmluva evidovaná - meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mail. Tlačivo výpovede si môžete stiahnuť aj tu.

 

Zmena mena z dôvodu sobáša

V prípade, že dôjde ku zmene priezviska účastníka z dôvodu uzatvorenia sobáša, je potrebné nám túto skutočnosť zdokumentovať zaslaním príslušného dokladu - sobášny list /kópia/. Následne vykonáme zmenu údajov v platnej Zmluve o pripojení.

 

Zmena balíka

V prípade, že zákazník má záujem o zmenu balíka alebo zmenu služby, je potrebné, aby podpísal novú Zmluvu o pripojení. Preto nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho formulára https://www.tes-media.sk/kontakt, alebo na telefónnom čísle 041-500 54 08, aby sme Vám vedeli zaslať nové tlačivá. Zmena balíka z cenovo nižšieho na cenovo vyšší balík je realizovaná bezplatne. Zmena balíka z cenovo vyššieho balíka na cenovo nižší je spoplatnená podľa platnej tarify.

 

Zmena frekvencie a spôsobu platby

Ak má zákazník záujem o zmenu frekvencie svojich platieb je potrebné, aby nás kontaktoval na https://www.tes-media.sk/kontakt, cez formulár, prípadne telefonicky na tel. čísle 041-500 54 08, zmenu vykonáme automaticky.

Ak má zákazník záujem o zmenu spôsobu platby /bankový prevod, poštová poukážka/ je potrebné aby nás kontaktoval na https://www.tes-media.sk/kontakt, cez formulár, prípadne na tel. čísle 041-500 54 08, zmenu vykonáme automaticky.