Výpoveď je nutné zaslať poštou podpísanú osobou, na ktorú je Zmluva o pripojení uzatvorená. Je nutné rátať s 3 - mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Tlačivo výpovede


Výpoveď z dôvodu úmrtia účastníka

V prípade úmrtia je nutné zaslať kópiu úmrtného listu. Vtedy bude Zmluva o pripojení ukončená k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom bola kópia úmrtného listu doručená. Ak sú služby predplatené vopred, je nutné zaslať číslo bankového účtu alebo adresu, kam má byť prípadný preplatok zaslaný. Tlačivo výpovede

 

Výpoveď z dôvodu sťahovania/ ukončenia nájomnej zmluvy/ predaja nehnuteľnosti

V takomto prípade je nutné zaslať písomnú výpoveď + doloženie kópie dokladu, ktorý preukazuje, že v danom dome, byte už nebývate (napríklad kópia nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, doklad z Obecného úradu,...). Zmluva o pripojení bude ukončená k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom boli potrebné doklady doručené. V prípade, že potrebné doklady nebudú doručené, bude Zmluva o pripojení ukončená s 3 - mesačnou výpovednou dobou. Tlačivo výpovede